นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Visitor) และสมาชิก (Member)

Train-Test ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และโดยที่การดำเนินงานของเราต้องมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมาย

Train-Test จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“นโยบาย”) เพื่อกำหนดแนวทาง หลักปฏิบัติที่เรา

(“Train-Test” หรือ “หจก.โกลบอลเอ็ดดูเคชั่นคอนซัลติ้ง”) เก็บรวบรวม นำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน (“ผู้ใช้งานทั่วไป” (Visitor)” หรือ “สมาชิก” (Member) หรือ “ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ Train-Test และผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านได้มีการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Train-Test เซิร์ฟเวอร์ของเราจะทำการบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชั่นของ ระบบ ปฏิบัติการ ภาษาที่ท่านเลือกใช้ ระยะเวลาที่เยี่ยมชม วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัตินี้จะใช้ในกรณีที่มีการละเมิดหรือการกระทำความผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัตินี้จะถูกนำมาใช้สร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Train-Test โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ คือ

+ การลงทะเบียนสมัครสมาชิก

+ อีเมล

กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ระบบการทำงานหรือการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ Train-Test เราจะมีการได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้เราไว้จากการสมัครสมาชิก หรือจากอีเมลที่ท่านส่งให้เรา หรือกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ Train-Test ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Train-Test รวบรวมจัดเก็บมีดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบขับขี่ เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลตามสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น
 • ข้อมูลด้านเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Location) โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บไซต์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ถูกค้นหาหรือเข้าชม ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่สถาบันได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookie) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เป็นต้นเป็นต้น
 • บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือกล้องที่ส่งสัญญาณภาพผ่านทางคอมพิวเตอร์ (Webcam) หรือบันทึกเสียงการสนทนา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ผลคะแนนสอบ ผลการอบรม ประกาศนียบัตรต่างๆ ข้อมูลสถานที่ทำงาน ประวัติการศึกษา และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา แต่ท่านจะไม่ได้รับการให้บริการหรือความสะดวกในการเข้าใช้ระบบการทำงานหรือการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ Train-Test หากท่านไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลชนิดใดสามารถให้แก่เราได้ ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลจากเรา

ข้อมูลผู้เยาว์

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies) และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files)

Train-Test เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ หรือการปฏิเสธการใช้คุกกี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแค่บางส่วน อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอาจถูกจำกัด Train-Test ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติตามวิธีการข้างต้นกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของท่าน และ Train-Test จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน และ/หรือให้บรรลุซึ่ง จุดมุ่งหมายของเรา โดยเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน ทำให้ Train-Test สามารถระบุตัวตนและบัญชีของท่านเพื่อดำเนินการเข้าใช้ระบบการทำงานหรือการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ Train-Test ตามที่ท่านประสงค์

2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในขณะใช้ระบบการทำงานหรือการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ Train-Test รวมถึงการให้บริการ การชำระเงิน ตอบสนองคำขอของท่าน ตลอดจนการตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน

3. เพื่อพัฒนาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยตลาด ประเมินการบริการผ่านการจัดทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบหรือบริการของ Train-Test วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้งานทั่วไป (Visitor) หรือ สมาชิก (Member) หรือผู้ใช้ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของTrain-Test และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

4. เพื่อการบริการหลังการขาย

5. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

6. เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

7. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

8. เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของ Train-Test เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน การรับเรื่องร้องขอหรือข้อร้องเรียน ของท่าน ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานการทำงานของ Train-Test และการป้องกันการกระทำ ผิดกฎหมาย เป็นต้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • Train-Test จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน Train-Test จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมหรือนิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับTrain-Tet สิ้นสุดลง
 • Train-Test จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • Train-Test ใช้ และหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม (Consent) จากท่านเท่านั้น และ Train-Test จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและ Train-Test ดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี Train-Test จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นสถิติ และหรือประวัติการใช้บริการว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม หรือเพื่อเป็นหลักฐานให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้
 • ภายหลังจากที่เราทำการ ลบ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว สิทธิการขออนุญาต เข้าถึง ลบ แก้ไข ถ่ายโอนข้อมูล จะไม่สามารถบังคับใช้ได้อีก

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

Train-Test มีการจัดเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่นในต่างประเทศ และอาจใช้โปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ Train-Test จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่นในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น

+ Google Workspace (ประเทศสหรัฐอเมริกา / ประเทศสิงคโปร์ / ทั่วโลก)

+ Google Analytics (ประเทศสหรัฐอเมริกา / ประเทศสิงคโปร์ / ทั่วโลก)

+ Stripe (ประเทศสหรัฐอเมริกา / ประเทศญี่ปุ่น)

มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

Train-Test ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิค ทางบริหารจัดการ และทางกายภาพ ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูล ส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ Train-Test ยังจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Train-Test อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

1.) บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด ที่ท่านได้ให้ความยินยอม (Consent) ในการเข้าถึง และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.) กิจการภายในเครือข่ายของ Train-Test โดยให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าว เท่าที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น

3.) ที่ปรึกษาของกิจการภายในเครือข่ายของ Train-Test เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น

4.) หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

5.) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ให้แก่ Train-Test ในฐานะ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน การบัญชี บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเว็บไซต์ บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการวิจัย บริการทำการตลาด หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ Train-Test

6.) หน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ของ Train-Test

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอม การเข้าถึง และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ดี Train-Test จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นสถิติ และหรือประวัติการใช้บริการว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม หรือเพื่อเป็นหลักฐานให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล และการคัดลอก

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

สิทธิขอคัดค้าน

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เราสามารถแสดงเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านที่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้เรา ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่านตามแบบฟอร์มที่เรากำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ผ่านทางอีเมลเท่านั้น

วิธีการใช้สิทธิ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ผ่านช่องทางอีเมลของเรา Send mail to [email protected]

ทั้งนี้ โปรดระบุ + ชื่อ-นามสกุล

+ หมายเลขประจำตัวประชาชน

+ หมายเลขโทรศัพท์

+ อีเมลของท่านที่สะดวกให้ Train-Test ตอบกลับ

+ หัวข้อที่ต้องการติดต่อ หรือใช้สิทธิ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Train-Test อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566