ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (Terms and Conditions)

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ครอบคลุมถึงทุกเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนม Train-Test.com ซึ่งให้บริการโดย หจก. โกลบอลเอ็ดดูเคชั่นคอนซัลติ้ง (Train-Test) โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเข้าถึง รูปแบบการแสดงผลเนื้อหาที่เข้าถึง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง ซึ่งบังคับใช้กับบุคคล นิติบุคคลและซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงบริการข้างต้น ทั้งที่มีผู้ควบคุมและทั้งที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ จาก “ผู้ใช้บริการ” ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก (Member) หรือผู้เข้าเยี่ยมชมทั่วไป (Visitor)

กรุณาศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างรอบคอบก่อนใช้งานเว็บไซต์และบริการของ Train-Test.com

การใช้บริการของ Train-Test.com ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และหรือการสมัครสมาชิก (Member) เท่ากับผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว และ Train-Test.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

1. ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก สามารถใช้งานระบบ บริการ และหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์

2. การลงทะเบียนสมาชิกนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และตรงกับความเป็นจริง

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง สมาชิกตกลงจะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบัน

4. สมาชิกตกลงจะรักษาอีเมลแอดเดรส (email address) และรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ หากสมาชิกได้มีการมอบ หรืออนุญาต หรือเปิดเผยทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือกระทำการโดยประมาทอันเป็นเหตุให้บุคคลอื่นสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรืออีเมลแอดเดรส (email address) และรหัสผ่าน (password) ดังกล่าวไปใช้เพื่อการใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวโดยสิ้นเชิง

5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ หรือผู้ใช้งานอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจนเต็มจำนวน

6. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

7. กรณีผู้ใช้งานเป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ควรได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ รวมถึงการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบออนไลน์

8. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นสาระสำคัญของการสมัครเป็นสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดต่างๆ ในการเว็บไซต์นี้ Train-Test มีสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ และมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดย Train-Test ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

9. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังที่ปรากฏในเว็บไซต์ต่างๆ ของ Train-Test และเป็นเหตุให้เว็บไซต์หรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

.

การจำกัดความรับผิด

ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ หรือจากการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องต่อ Train-Test ในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น

1. เว็บไซต์ Train-Test ไม่รับประกันในคุณภาพ ข้อมูลภาพ เนื้อหาข่าวสารที่ผู้ใช้บริการ รับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของเว็บไซต์

2. เว็บไซต์ Train-Test ไม่มีส่วนรับผิดในเหตุอันเนื่องมาจากเกิดความล่าช้า ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องของวงจรสื่อสารที่ใช้ในการให้บริการของเว็บไซต์แต่อย่างใด

3. เว็บไซต์ Train-Test ขอสงวนสิทธิในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า และการคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการ ตามระเบียบและข้อกำหนดการคืนสินค้าและบริการ

4. ระบบการให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Train-Test ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าใช้บริการ หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด

.

เงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อสินค้า

เนื่องจากชุดทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (ข้อสอบ) เป็นสินค้าที่มีความเฉพาะตัว เพราะไม่ได้เป็นเพียงการขายชุดทดสอบ แต่ยังต้องมีระบบและกระบวนการรองรับการสอบด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องมีเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อสินค้า เป็นไปตามที่ผู้ผลิตชุดทดสอบเป็นผู้กำหนดและตรงตามเงื่อนไขการจัดสอบของ HCEC ประกอบด้วยดังนี้ 

.

การคิดค่า Late Registration Fee

1. กรณีที่มีการลงทะเบียนสอบ น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันปิดรับการซื้อชุดทดสอบฯ (รวมวันหยุดต่างๆ) ระบบจะมีการคิดค่า Late Registration Fee เพิ่มอีก 1,000 บาทต่อชุด

2. ระบบจะปิดรับการซื้อขายชุดทดสอบฯ หรือ ลงทะเบียนสอบ หรือจองรอบสอบ ก่อนหน้าวันสอบ 5 วัน (รวมวันหยุดต่างๆ)

.

เงื่อนไขการลงทะเบียนสอบและการจองรอบสอบ

1. การลงทะเบียนสอบในนามบุคคลหรือส่วนตัว(สมาชิก/ผู้สมัครสอบ) ต้องมีการจองรอบสอบด้วยทุกครั้งก่อนที่จะชำระเงินค่าชุดทดสอบนั้นๆ ยกเว้นกรณีที่โรงเรียน หน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ เท่านั้นที่สามารถซื้อคูปองชุดทดสอบ แล้วจึงนำรหัสคูปองมาจองรอบสอบในภายหลัง

2. คูปองชุดทดสอบ จะมีอายุเพียง 1 ปี (365 วัน)  นับถัดจากวันที่มีการชำระเงินค่าชุดทดสอบนั้นๆ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้ว คูปองนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้

3. ภายหลังจากที่มีการชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบและจองรอบสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลงรอบสอบนั้นได้ด้วยตนเองก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน (รวมวันหยุดต่างๆ) โดยการ login เข้าบัญชีของตนเองบนเวปไซต์ Train-Test

4. ระบบจะปิดรับการจองรอบสอบ หรือเปลี่ยนแปลงรอบสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันสอบ (รวมวันหยุดต่างๆ)

5. กรณีที่มีการจองรอบสอบในชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว ต่อมาภายหลังจะขอเปลี่ยนสิทธิหรือชื่อผู้สอบให้เป็นบุคคลอื่นไม่ได้

.

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. ผู้สมัครสอบจะต้องชำระเงินภายใน 20 นาที หลังจากที่คลิ๊กปุ่ม “ยืนยัน” ในหน้า Payment

2. การชำระเงิน จะเป็นการชำระเงินผ่านบริษัทตัวกลางรับชำระเงิน โดยการแสกนผ่านระบบ QR Code ของ Stripe Payment บริษัท สไตรพ์ เพย์เม้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

3. หลังจากชำระเงินตามข้อ 1 และ 2 แล้ว ผู้สมัครสอบจะได้รับอีเมลใบเสร็จรับเงิน และ อีเมลบัตรที่นั่งสอบทันที หากไม่ได้รับ ให้ติดต่อ Train-Test โดยด่วนผ่านทาง Line Application ชื่อบัญชี @Train-Test

4. กรณีที่ทำการชำระเงินผ่านระบบ QR Code เกินระยะเวลาตามกำหนดในข้อ 1 ทาง Train-Test จะไม่รับการชำระเงินดังกล่าว และท่านต้องติดต่อ Stripe Payment - บริษัท สไตรพ์เพย์เม้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอรับเงินคืนด้วยตัวเอง!!

.

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรอบสอบ

1. ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงรอบสอบได้ด้วยตนเอง ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน (รวมวันหยุดต่างๆ) โดยการ login เข้าบัญชีของตนเองบนเวปไซต์ Train-Test

2. การเปลี่ยนแปลงรอบสอบที่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันสอบ จะกระทำมิได้ เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัย และไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้สมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอก แบบฟอร์มแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรอบสอบไปยัง Line Account ชื่อบัญชี @Train-Test พร้อมเอกสารหลักฐานหรือภาพถ่ายที่แสดงถึงสาเหตุของการขอเปลี่ยนแปลงรอบสอบดังกล่าวไปที่ Send mail to [email protected]และหรือแจ้งไปยัง Line Accountชื่อบัญชี @Train-Test

3. ผู้สมัครสอบที่เคยขอเปลี่ยนแปลงรอบสอบมาแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงอีกเป็นครั้งสองไม่ได้ทุกกรณี

.

ข้อกำหนดการยกเลิกการสอบ และการขอรับเงินค่าสอบคืน

ข้อกำหนดการยกเลิกการสอบ และการขอรับเงินค่าสอบคืน มีดังนี้

1. ภายหลังจากที่มีการชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถยกเลิกการสอบดังกล่าวได้โดย ขั้นที่ 1: ผู้ซื้อต้องเข้าไปขอยกเลิกการสอบ ผ่านทางบัญชีสมาชิกของตนเองบนเวปไซต์ Train-Test และ ขั้นที่ 2: กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มการขอยกเลิกการสอบและการขอรับเงินค่าสอบคืน แล้วส่งไปที่ Send mail to [email protected]หรือแจ้งไปยัง Line Account ชื่อบัญชี @Train-Test ส่วนการได้รับเงินคืนจะเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

>> การยกเลิกการซื้อชุดทดสอบ หลังจากวันที่ชำระเงินแล้วไม่เกิน 5 วัน (รวมวันหยุดต่างๆ) ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนของราคาชุดทดสอบนั้นๆ (ไม่รวมค่าภาษี Vat 7%)

>> การยกเลิกการซื้อชุดทดสอบ หลังจากวันที่ชำระเงินแล้วมากกว่า 5 วัน และก่อนวันสอบจริงไม่น้อยกว่า 5 วัน (รวมวันหยุดต่างๆ) ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืน 50% ของราคาชุดทดสอบนั้นๆ (ไม่รวมค่าภาษี Vat 7%)

>>การยกเลิกการซื้อชุดทดสอบ ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันสอบ (รวมวันหยุดต่างๆ) ผู้ซื้อจะได้รับเงินค่าชุดทดสอบคืน 10% ของราคาชุดทดสอบนั้นๆ เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่มีเอกสารรองรับหรือยืนยันเหตุดังกล่าว ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืน 50% ของราคาชุดทดสอบนั้นๆ (ต้องกรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกการสอบและการคืนเงินค่าสอบ และส่งมายัง Train-Test ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันสอบ)

>> กรณีที่ไม่มาสอบ Train-Test จะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนสอบ ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้สมัครสอบหรือตัวแทน มีการแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถมาสอบผ่านทางเวปไซต์ Train-Test ภายใน 5 วัน (รวมวันหยุดต่างๆ) นับถัดจากวันสอบพร้อมเอกสารยืนยันเหตุดังกล่าว ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืน 50% ของราคาชุดทดสอบนั้นๆ (ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอยกเลิกการสอบและการขอรับเงินค่าสอบคืน)

>> Train-Test ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่า Late Registration Fee

>> Train-Test ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีที่คูปองชุดทดสอบฯ หมดอายุ

2. Train-Test จะโอนเงินค่าชุดทดสอบ เข้าบัญชีลูกค้า ไม่เกิน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับข้อมูลเอกสารแบบฟอร์มการขอยกเลิกการสอบฯ ครบถ้วน

.

ข้อสงวนสิทธิ์

1. Train-Test ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนเงินค่าชุดทดสอบฯ และบริการทั้งหมดแก่ผู้ซื้อ เพื่อระงับข้อขัดแย้งต่างๆ

2. Train-Test ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนชุดทดสอบฯ ภายหลังจากที่ผู้ซื้อได้มีการชำระเงินแล้ว มากกว่า 5 วัน (รวมวันหยุดต่างๆ)

3. Train-Test ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิก และบริการทั้งหมด เพื่อระงับข้อขัดแย้งต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. Train-Test ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

1. Train-Test มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

2. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบทำซ้ำหรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

3. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเว็บไซต์เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น

4. ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงให้เว็บไซต์ยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานเป็นการถาวรและดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้กระทำความผิด

5. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

.

ช่องทางในการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ Send mail to [email protected] หรือทาง Application LINE ชื่อบัญชี @Train-Test

วันที่ประกาศ: วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566