ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ วัน เวลาสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะในการจัดการเรียนรู้

รายชื่อจังหวัดตามวันสอบ

วิธีการตรวจสอบศูนย์สอบ วัน และเวลาสอบของผู้สอบ

1. รายชื่อผู้สอบวันที่ 5 พย 2565 ระบุเวลาสอบ และศูนย์สอบ

2. รายชื่อผู้สอบวันที่ 6 พย 2565 ระบุเวลาสอบ และศูนย์สอบ

3. รายชื่อผู้สอบวันที่ 12 พย 2565 ระบุเวลาสอบ และศูนย์สอบ

4. รายชื่อผู้สอบวันที่ 13 พย 2565 ระบุเวลาสอบ และศูนย์สอบ

5. รายชื่อผู้สอบวันที่ 19 พย 2565 ระบุเวลาสอบ และศูนย์สอบ

6. รายชื่อผู้สอบวันที่ 20 พย 2565 ระบุเวลาสอบ และศูนย์สอบ

7. รายชื่อผู้สอบวันที่ 26 พย 2565 ระบุเวลาสอบ และศูนย์สอบ

8. รายชื่อผู้สอบวันที่ 27 พย 2565 ระบุเวลาสอบ และศูนย์สอบ

9. รายชื่อผู้สอบวันที่ 3 ธค 2565 ระบุเวลาสอบ และศูนย์สอบ