คู่มือสำหรับผู้สมัครสอบ

+ การลงทะเบียนสมาชิก

+ การลงทะเบียนสอบวัดระดับทักษะทางด้านภาษา

.

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC

+ การยืนยันตัวตนครั้งแรก สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC

+ การปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลศูนย์ HCEC

+ วิธีการเพิ่มห้องสอบ ห้องฝึกอบรม

+ วิธีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC

+ วิธีการลบรายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC

+ วิธีการเพิ่มรอบสอบ

+ วิธีการเพิ่มรอบฝึกอบรม (Coming Soon)

+ วิธีการตรวจสอบจำนวนผู้สมัครสอบในแต่ละรอบสอบ

+ ขั้นตอนการ Scan QR Code ผู้สมัครสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ (Coming Soon)

+ ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Face Verification) ของผู้สมัครสอบ ในห้องสอบ (Coming Soon)

.

คู่มือศูนย์ HCEC

+ คู่มือบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

.

คู่มือการจัดสอบ ชุดข้อสอบต่างๆ

+ คู่มือการจัดสอบ Edusynch - CEFR Level Test

+ คู่มือการจัดสอบ Lingauskill