คู่มือสำหรับผู้สมัครสอบ

1. การลงทะเบียนสมาชิก

2. การลงทะเบียนสอบ / การจองรอบสอบ

3. การเปลี่ยนแปลงรอบสอบ

4. การยกเลิกการสอบ

5. การยืนยันตัวตน ณ สนามสอบ

6. ผลคะแนน Linguaskill

7. ผลคะแนน Edusynch - CEFR Level Test

8. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผลคะแนนสอบ

.

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC

1. การลงทะเบียนสมาชิก (ต้องทำ)

2. การยืนยันตัวตนครั้งแรก สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC (ต้องทำ)

3. การบันทึกข้อมูลศูนย์ HCEC (ต้องทำ)

4. วิธีการเพิ่มห้องสอบ ห้องฝึกอบรม (ต้องทำ)

5. วิธีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC (ต้องทำ)

6. วิธีการลบรายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC

7. วิธีการเปิดรอบสอบ

8. วิธีการลบรอบสอบ

9. วิธีการตรวจสอบจำนวนผู้สมัครสอบในแต่ละรอบสอบ

10. ขั้นตอนการ Scan QR Code บัตรที่นั่งสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ

11. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Face Verification) ของผู้สมัครสอบ ในห้องสอบ

12. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผลคะแนนสอบ

.

คู่มือศูนย์ HCEC

+ คู่มือบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

+ แบบฟอร์มการขอยกเลิกการสอบและการขอรับเงินค่าสอบคืน

+ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผลคะแนนสอบ